"Energia elektryczna jest wszechobecna w nieograniczonych ilościach i może zasilać maszynerię świata bez potrzeby węgla, gazu czy innych paliw" - Nicola Tesla (1856-1943)

WYRÓŻNIENIE ZA ZASŁUGI WE WSPIERANIU I UPOWSZECHNIANIU IDEI EKOENERGETYKI

Kapituła Nagrody Zielonego Feniksa przyznaje firmie Doradztwo Energetyczne Trade-Off Tomasz Fiszer wyróżnienie A.D. 2019 "Za zasługi we wspieraniu i upowszechnianiu idei ekoenergetyki" :-)


Forum Green Smart City 2019

Będziemy na Forum ! 

Firma Trade-Off nawiązała współpracę z Centrum Innowacji Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie - organizatorem Forum.

Mamy przyjemność być jednym ze sponsorów tego wydarzenia !

Będziemy prezentować swoje usługi, a pierwszego dnia dr inż. Tomasz Fiszer przedstawi w Panelu Zrównoważony Rozwój prezentację pt.:  Pompy ciepła w budynkach użyteczności publicznej. Serdecznie zapraszamy !

Celem corocznego wydarzenia jest wymiana informacji pomiędzy władzami samorządowymi, uczelniami, funduszami ochrony środowiska, NGO, przedsiębiorcami oraz mieszkańcami Małopolski, wszystkimi zainteresowanymi tematami Smart City oraz inteligentnych technologii dla miast i wiosek (Smart Villages).

Wiecej informacji tu:  https://fgsc.urk.edu.pl/


Energy Forum 2019 rozpoczęte !

"Myśl zielono" to idea przewodnia cyklicznej konferencji, która już po raz trzeci jest organizowana na AGH w Krakowie.
My tam jesteśmy !
Jutro o 12.10 zapraszamy na wykład o efektywnym energetycznie budownictwie !
Jest i będzie ciekawie !


NOMINACJA W KONKURSIE  MODERNIZACJA ROKU & BUDOWA XXI w.


Jest nam miło poinformować, że dostaliśmy nominację  w konkursie MODERNIZACJA ROKU & BUDOWA XXI w.

W Szkole Podstawowej nr 1 w Grybowie w oparciu o audyty energetyczne przygotowane dla Urzędu Miasta w Grybowie oraz projekty wykonane i nadzorowane przez firmę Trade-Off, zostały kompleksowo zmodernizowane kotłownie i instalacje grzewcze.

Zastosowano układ gazowych, powietrznych, absorpcyjnych pomp ciepła (dostarczone przez firmę Gazuno) oraz kolektorów słonecznych.

Roczne oszczędności na ogrzewaniu wyniosły ponad 60 % (zgodnie z w obliczeniami w audycie energetycznym)
w stosunku do analogicznych okresów, kiedy pracowały tradycyjne źródła ciepła - kotły gazowe.

Oszczędności będą jeszcze większe, gdyż rozpoczyna się sezon na optymalne działanie kolektorów słonecznych !

Audyt energetyczny, projekt, nadzór: Trade-Off Doradztwo Energetyczne
Współpraca: EKO-DEKS, 3ECO, Avento Projekty Budowlane
Realizacja: P.U.P.H. OTECH Sp. z o.o. z Gorlic


FARMA FOTOWOLTAICZNA BOBROWA WOLA

Farma fotowoltaiczna Bobrowa Wola koło Dębicy o mocy elektrycznej 378 kW - została uruchomiona. Firma Trade-Off w ramach zarządzania projektem przygotowała i nadzorowała wszystkie procedury formalno - prawne, w tym uzyskanie pozwolenia na budowę, koncesji na wytwarzanie energii elektrycznej oraz umowy: przyłączeniową oraz na sprzedaż energii z zakładem energetycznym.


UWAGA ! KONFERENCJA
ZARZĄDZANIE ENERGIĄ W OBIEKTACH KOMERCYJNYCH
KRAKÓW, 28.09.2017

To już druga edycja udanego spotkania z października 2015. Gwarantowany jest wysoki poziom prezentacji. W panelach eksperckich zaszczycą przedstawicie najlepszych firm w Polsce w zakresie inwestowania, architektury, generalnego wykonawstwa, Property i Facility Managementu, projektowania i zarządzania energią. W jednym miejscu otrzymają Państwo kompleksową wiedzę i porównanie różnych aspektów zrównoważonego budownictwa i certyfikacji.  Na pewno będzie to dobrze zainwestowany czas.

Organizator: Delta Controls to światowy producent zintegrowanego systemu BMS, nagrodzonego tytułem „Building Automation System of the Year 2014”. W Polsce znany z wielu renomowanych projektów i nowoczesnych rozwiązań dla Property i Facility Managementu.„Produkt Roku 2015” w Polsce w kategoriach: System Zarządzania Budynkiem (BMS) oraz System Zarządzania Energią (BEMS).


www.konferencja-energia.pl


01.07.2017

UWAGA OFERTA ! 

WYKONUJMY AUDYTY DLA PRZEDSIĘBIORSTW

Coraz mniej czasu...

Ustawa o efektywności energetycznej z dnia 20 maja 2016 roku nakłada na duże przedsiębiorstwa obowiązek przeprowadzenia audytu przedsiębiorstwa. Termin zgłoszenia wykonania audytu do URE: 30 września 2017r.

Audyt energetyczny dużego przedsiębiorstwa obejmuje minimum 90% zużycia energii (wszystkich nośników) + transport.

Zgodnie z ustawą o swobodzie działalności gospodarczej duże przedsiębiorstwo to podmiot prowadzący działalność gospodarczą, który w dwóch ostatnich latach obrotowych (licząc osobno dla każdego roku) przekroczył w którymkolwiek z nich:

  • zatrudnienie 250 lub więcej osób (w przeliczeniu na pełne etaty niezależnie od formy zatrudnienia)

lub 

  • sumę bilansową równą lub większą od 43 mln € (175,827 mln zł jeśli rokiem obrotowym będzie rok 2015) lub roczny obrót równy lub większy od 50 mln € (204,45 mln zł jeśli rokiem obrotowym będzie rok 2015).

Duże przedsiębiorstwo  zobowiązane jest do przeprowadzenia audytu co 4 lata. Niedopilnowanie tego obowiązku grozi karą do 5% rocznego obrotu.

Audyt energetyczny przedsiębiorstwa musi zostać przeprowadzony przez podmiot niezależny, tj. bądź zewnętrznych ekspertów, posiadających wiedzę oraz doświadczenie zawodowe w przeprowadzaniu takiego audytu, bądź przez ekspertów audytowanego przedsiębiorcy, pod warunkiem że nie są oni bezpośrednio zaangażowani w audytowaną działalność tego przedsiębiorcy.

Z obowiązku wykonywania audytów energetycznych przedsiębiorstwa raz na 4 lata zwolnione będą tylko przedsiębiorstwa posiadające wdrożony i certyfikowany system zarządzania energią określony we właściwych normach (norma ISO 50001) lub system zarządzania środowiskowego zgodny z wymaganiami EMAS (System Ekozarzadzania i Audytu), jeżeli w ramach tych systemów przeprowadzono audyt energetyczny przedsiębiorstwa.

W przypadku pozostałych podmiotów (mikro, małych i średnich przedsiębiorstw) oferujemy również przygotowanie dokumentów aplikacyjnych (w tym audytów energetycznych) o finansowanie (zwrotne i bezzwrotne) ze środków krajowych (NFOSiGW, WFOSiGW) oraz UE.


Z ciekawszych obiektów, dla których ostatnio wykonaliśmy kompleksowy audyt energetyczny - był KOŚCIÓŁ P.W. NMP I ŚW. MIKOŁAJA Z XIII wieku w Imielnie woj. świętokrzyskie. Projekt jest realizowany w ramach programu priorytetowego NFOSiGW  "Poprawa jakości powietrza
Część 2) Zmniejszenie zużycia energii w budownictwie"  w którym beneficencji  na przedsięwzięcia związane z poprawą wykorzystania energii w budynkach mogą otrzymać nawet 95% dofinansowania. Szczegóły na stronie NFOSiGW https://www.nfosigw.gov.pl/oferta-finansowania/srodki-krajowe/programy-priorytetowe/poprawa-jakosci-...

Bryłę kościoła zakłócają dziś dobudówki (od północy m.in. kaplica barokowa i zakrystia, od południa zaś - kaplica gotycka), zachował się natomiast układ wnętrza (acz nie wiadomo co oddzielało nawę główną od bocznych, wydzielając układ bazylikowy). Imieleński kościół był trójnawową świątynią z prosto zamkniętym, pokaźnym prezbiterium przekrytym dwoma przęsłami sklepienia żebrowego.

Kościół wymurowano z ciosów wapienia pińczowskiego. Z zewnątrz bardzo ładnie zachowała się południowa ściana prezbiterium, z lizenami i zewnętrznym cokołem fundamentu. Nastroju nie zakłócają nawet przeprute w baroku okna. Szczytowa ściana wschodnia prezbiterium jest rekonstrukcją - oryginalna, silnie pęknięta, została rozebrana w 1913 r. i nie zachowała się jej dekoracja.

Źródło:

http://albumromanski.pl/album/imielno-kosciol-pw-n...W grudniu 2016, zakończyliśmy usługę nadzoru inwestorskiego (na zlecenie Miasta i Gminy Skawina) dla instalacji fotowoltaicznych zamontowanych w Kompleksie Camena Centrum Kultury i Sportu w Skawinie (moc 30kW) oraz w Szkole Podstawowej w Radziszowie (moc 10kW) w ramach projektów:

- Zadanie nr 1. Zwiększenie efektywności energetycznej budynku Kompleksu Camena Centrum Kultury i Sportu w Skawinie.

- Zadanie nr 2. Zwiększenie efektywności energetycznej Zespołu Szkół Publicznych w Radziszowie w zakresie modernizacji kotłowni, instalacji pompy ciepła, montażu instalacji fotowoltaicznej, budowy centrali wentylacyjnej oraz instalacji i wdrożenia systemu monitoringu i zarządzania zużyciem energii z usługą eksploatacji.

Projekty współfinansowane przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskim Unii Europejskiej.


PODSUMOWANIE ROKU 2016

Zakres działań firmy Trade-Off Doradztwo Energetyczne obejmował m.in.:

1. Audyty energetyczne dla budynków użyteczności publicznej (szkoły, ośrodki zdrowia, budynki sakralne, w tym zabytkowe) - ze szczególnym uwzględnieniem zastosowania odnawialnych źródeł energii (pompy ciepła, ogniwa fotowoltaiczne, kotły na biomasę, odzysk ciepła)
2. Audyty efektywności energetycznej.
3. Audyty przedsiębiorstw.
4. Projekty budowlano-wykonawcze z zakresu termomodernizacji i zastosowania odnawialnych źródeł energii
5. Plany gospodarki niskoemisyjnej.
6. Studia wykonalności dla inwestycji termomodernizacyjnych i budowlanych.
7. Zarządzanie projektami energetycznymi.
8. Nadzory autorskie i inwestorskie.
9. Analizy śródokresowe i powykonawcze projektów energetycznych.
10. Przygotowane aplikacji o dofinansowanie projektów.
11. Szkolenia z zakresu polityki energetycznej, procesów inwestycyjnych w energetyce, audytingu energetycznego, zastosowania odnawialnych źródeł energii w budownictwie, przemyśle i rolnictwie.


Zapraszamy do współpracy w roku 2017 


2016 

Przygotowujemy w ramach zarządzania projektem, na zlecenie firmy Union Parts Sp. z o.o. - farmę fotowoltaiczną Bobrowa Wola koło Dębicy o mocy 400 kW. Planowane uruchomienie instalacji - 2017.


2016

Firma TRADE-OFF oferuje dla samorządów kompleksowe usługi:

1.Opracowanie analizy efektywności energetycznej obiektów i instalacji jednostek samorządowych, wskazanie szans i kierunków rozwoju odnawialnych źródeł energii w stosunku do konkretnych obiektów jak i całego obszaru jednostki samorządowej,

2.Wykonywanie audytów energetycznych oraz audytów efektywności energetycznej,

3.Przygotowanie Wniosków o dofinansowania poprawy efektywności energetycznej, termomodernizacji oraz przedsięwzięć związanych z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii (m.in. NFOSiGW, WFOSiGW, RPO 2014-2020).

4. Studia wykonalności oraz projekty.


2016

Firma TRADE-OFF oferuje dla samorządów nową usługę: Plany Gospodarki Niskoemisyjnej.

1.Opracowanie dla gminy "Planu gospodarki niskoemisyjnej" (w pełni zgodnego z wymogami PO Infrastruktura i Środowisko) wraz z niezbędną inwentaryzacją i analizami ekonomiczno - ekologicznymi oraz harmonogramem wdrażania i finansowania zapisów Planu.

2.Opracowanie bazy emisyjności i inwentaryzacji zużycia energii w gminie,

3.Promocja planów gospodarki niskoemisyjnej.

4.Organizacja i przeprowadzenie szkoleń.
I think that, as life is action and passion, we should share the passion and action of our time at peril of being judged not to have lived at all.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nullam porttitor augue a turpis porttitor maximus. Nulla luctus elementum felis, sit amet condimentum lectus rutrum eget.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nullam porttitor augue a turpis porttitor maximus. Nulla luctus elementum felis, sit amet condimentum lectus rutrum eget.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nullam porttitor augue a turpis porttitor maximus. Nulla luctus elementum felis, sit amet condimentum lectus rutrum eget.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nullam porttitor augue a turpis porttitor maximus. Nulla luctus elementum felis, sit amet condimentum lectus rutrum eget.